Javni konkurs za 2022 godinu - POLJOMARKET
+381 64 005 0133       poljomarkets@gmail.com

Javni konkurs za 2022 godinu

2020-12-23 12:29:07     Poljomarket     10635     4


Rezultati konkursa

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2022. ГОДИНИ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Јавног позива

Члан 1.

У складу са чланом 9. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура („Службени гласник РС, број 48/2018, 29/2019, 78/2020 и 119/2021), у даљем тескту: Правилник, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује Јавни позив за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години (у даљем тексту: Јавни позив).

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасцу захтева кao и мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo кoриснику, у складу са Правилником, висини укупних расположивих средстава по Јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке потребне за спровођење Јавног позива.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом Јавном позиву имају следећа значења:

 • биљне културе јесу: житарице, индустријско биље, крмно биље, ароматично и лековито биље, поврће, цвеће, воће и грожђе, у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се прописује регистар пољопривредних газдинстава;
 • машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи биљних култура;
 • нова машина и опрема јесте машина, опрема и механизација која се први пут ставља у употребу и чији су сви саставни делови нови;
 • повезана лица јесу: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;
 • реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;
 • добављач јесте лице које има својство трговца у складу са законом којим се уређуја трговина и које подносиоцу захтева издаје рачун за набавку предмета инвестиције.

Предмет подстицаја

Члан 3.

Подстицаји из члана 1. овог Јавног позива обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за:

 • примарну производњу биљних култура у заштићеном простору;
 • примарну производњу воћа и грожђа;
 • примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
 • убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
 • примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;
 • обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа;
 • наводњавање биљних култура.

Инвестиције за које се одобравају подстицаји из става 1. овог члана дате су у Прилогу - Табела - Подстицаји и прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура (у даљем тексту: Табела), који је одштампан уз Правилник и Јавни позив, и чини његов саставни део.

Неприхватљиви трошкови

Члан 4.

Подстицајима се не надокнађују:

 • порези, укључујући и порез на додату вредност;
 • царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;
 • трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;
 • трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;
 • трошкови куповине, односно закупа земљишта;
 • трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;
 • допринос у натури (сопствени рад и материјал);
 • набавка предметне инвестиције из Табеле путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Лица која остварују право на подстицаје

Члан 5.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

 • физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 • предузетник;
 • привредно друштво;
 • земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;
 • средња школа;
 • научноистраживачка организација у области пољопривреде.
 • црква и верска заједница, регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Лице из става 1. тач. 2) - 4) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре:

 • није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
 • није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;
 • није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво и земљорадничка задруга из става 2. овог члана може остварити право на подстицаје и ако:

 • је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
 • није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

4 Средња школа из става 1. тачка 5) овог члана може остварити право на подстицаје ако:

 • се налази у акту о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања;
 • има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране.

Научноистраживачка организација из става 1. тачка 6) овог члана може остварити право на подстицаје ако је уписана у Регистар научноистраживачке организације у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Лице из става 1. тачка 7) овог члана може остварити право на подстицаје ако је уписано у Регистар цркава и верских заједница, у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Општи услови за остваривање права на подстицаје

Члан 6.

Лице из члана 5. овог Јавног позива остварује право на подстицаје ако:

 • је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2021. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;
 • је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 65.000 динара;
 • је износ појединачног рачуна једнак или већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 50.000 динара;
 • за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 • нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 • је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
 • добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;
 • по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених овим Јавним позивом.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

Члан 7.

Лице из члана 5. овог Јавног позива које испуњава опште услове из члана 6. овог Јавног позива остварује право на подстицаје из члана 3. овог Јавног позива ако:

 • у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:
  • до 0,5 ha поврћа, воћа или цвећа у заштићеном простору,
  • до 2 ha јагодастог воћа, односно до 5 ha осталог воћа,
  • до 2 ha грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино;
  • до 3 ha поврћа (на отвореном пољу),
  • од 0,1 до 50 ha цвећа (на отвореном пољу),
  • до 50 ha ароматичног и лековитог биља,
  • до 50 ha житарица, индустријског и крмног биља;
 • је предмет инвестиције везан за производњу одговарајуће врсте биљних култура.
  • Изузетно од става 1. тачка 1) подтачка (7) овог члана, лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за наводњавање биљних култура из члана 3. став 1. тачка 7) овог Јавног позива, ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом житарица, индустријског и крмног биља површине до 100 ha.

   III. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

   Захтев за остваривање права на подстицаје

   Члан 8.

   Поступак за остваривање права на коришћење подстицаја покреће се по захтеву лица које испуњава услове из чл. 5-7. овог Јавног позива.

   Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се на Обрасцу 1 - Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2022. години, који је одштампан уз Правилник и овај Јавни позив и чини његов саставни део (у даљем тексту: захтев за остваривање права на подстицаје).

   Лице из става 1. овог члана може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје у току једне календарске године.

   Захтев из става 2. овог члана може се поднети за један или више подстицаја из члана 3. овог Јавног позива, при чему захтев може обухватити једну или више инвестиција из Табеле у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

   Читко попуњен и потписан образац захтева из става 1. овог члана са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2022. години”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, 11000 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.

   Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје

   Члан 9.

   Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 1. јануара до 28. фебруара 2022. године, закључно.

   Документација уз захтев

   Члан 10.

   За остваривање права на подстицаје потребна је следећа документација:

   • рачун за набавку предметне инвестиције;
   • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;
   • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврдa о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
   • гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
   • јединствена царинска исправа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;
   • уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
   • потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
   • потврда надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине.
    • Документација из става 1. тач. 1)–5) овог члана мора бити издата у периоду од 1. јануара 2021. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

     Ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, поред документације из става 1. овог члана потребан је и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

     • није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
     • није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;
     • није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
     • да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и земљорадничке задруге.

     Ако је подносилац захтева земљорадничка задруга поред документације из ст. 1. и 3. овог члана, потребан је и попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, који доставља подносилац захтева.

     Ако је подносилац захтева средња школа, поред документације из става 1. овог члана, потребно је и решење о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издато од стране министарства надлежног за послове образовања.

     Ако је подносилац захтева научноистраживачка организација поред документације из става 1. овог члана, потребан је и акт да је уписана у Регистар научноистраживачке организације, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

     Ако је подносилац захтева црква или верска заједница, поред документације из става 1. овог члана, потребан је и акт о упису у Регистар цркава и верских заједница, који води министарство надлежно за послове правде.

     Ако подносилац у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом грожђа, поред документације из става 1. овог члана потребна је и копија решења о упису у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино.

     Форма документације

     Члан 11.

     Уверења и потврде које се достављају уз Захтев за остваривање права на подстицаја не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

     Сва документа која се достављају уз захтеве у складу са Правилником и Јавним позивом морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако Правилником није прописано другачије.

     Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

     Прибављање података по службеној дужности

     Члан 12.

     Документацију из члана 10. став 1. тач. 6)–8), став 3. и ст. 5–8. овог Јавног позива, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

     Административна обрада захтева

     Члан 13.

     Управа врши административну обраду захтева за остваривање права на подстицаје провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција. Захтев за остваривање права на подстицаје поднет од стране лица које у складу са чланом 5. овог Јавног позива не остварује право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са документацијом из члана 10. став 1. тач. 1)-5) овог Јавног позива која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева из члана 8. овог Јавног позива, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, Управа одбацује без разматрања.

     Решење поводом захтева за остваривање права на подстицаје

     Члан 14.

     Директор Управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар.

     Укупна расположива средстава по Јавном позиву

     Члан 15.

     За одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом опредељују се средства у укупном износу од 400.000.000 динара.

     Износ подстицаја

     Члан 16.

     Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

     Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи из члана 10. став 1. тачка 5) овог Јавног позива. Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

     Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у складу са овим Јавним позивом је 800.000 динара.

     Исплата подстицаја

     Члан 17.

     Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења директора Управе, на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

     Подстицаји сe исплaћуjу по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а дo износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

     Обавезе корисника подстицаја

     Члан 18.

     Корисник подстицаја дужан је да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана набавке опреме, односно пет година од дана набавке машина и механизације, као и да се придржава других обавеза корисника подстицаја у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

     Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом који уређује привредна друштва.

     Информације

     Члан 19.

     Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2022. години, објављује се на огласној табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs. Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

     Ред. број ВРСТА ПОДСТИЦАЈА ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
     1 Подстицаји за инвестиције за набавку нових машина и опреме за примарну производњу биљних култура у заштићеном простору
     • конструкције за пластенике (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне);
     • вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника;
     • фолије за сенчење и спречавање губитака топлоте, изузимајући малч фолије;
     • мреже за сенчење објекта;
     • опрема и уређаји за додатно осветљење у заштићеном простору;
     • машине за сетву/садњу и мулчирање у заштићеном простору;
     • опрема и уређаји за хидропоничну производњу биљака у заштићеном простору;
     • опрема за вентилацију, хлађење, односно грејање простора (центрифугални или аксијални вентилатори, измењивачи топлоте, компресори, кондензатори, вентили, котлови/горионици и пумпе за циркулацију ваздуха);
     • опрема и уређаји за вештачко опрашивање биљака;
     • системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење простора микроорошавањем (разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили и славине);
     • опрема за обогаћивање угљен диоксидом (ткз. ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору);
     • машине за пуњење саксија супстратом;
     • машине за прављење супстрата за производњу цвећа;
     • опрема за испитивање параметара заштићеног простора:
      • инструменти за мерење нивоа угљен-диоксида у затвореном простору,
      • инструменти за мерење температуре и влажности земљишта, супстрата и ваздуха,
      • инструменти за мерење електропроводљивости воде и хранљивог раствора (ЕС метри),
      • инструменти за мерење киселости земљишта и супстрата (pH метри);
     • бокс палете;
     • мотокултиватори до 10 kw;
     • тримери.
     2 Подстицаје за инвестиције за набавку нових машина и опреме за примарну производњу воћа и грожђа
     • противградна мрежа;
     • носачи за противградну мрежу;
     • стубови за ограђивање воћњака и винограда;
     • жичана ограда за ограђивање воћњака и винограда;
     • материјали за покривање воћарско-виноградарских култура у циљу заштите од мраза – агротекстил;
     • трогодишње малч фолије – само за јагоду;
     • материјали за покривање воћарско-виноградарских култура у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење;
     • системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили, као и славине;
     • прикључне тракторске косачице и машине за кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку и винограду;
     • ротоситнилице (ротофрезе);
     • фростбустери горионици (прикључна машина);
     • задимљивачи (фогери);
     • наслони за производне засаде воћа и грожђа (бетонски, метални или дрвени стубови), са пратећом опремом;
     • прикључна механизација за ситњење и скупљање и брикетирање остатака после жетве/резидбе (балирке, сечке/млинови, брикетерирке до 500 kg/час);
     • машине и опрема за орезивање и обликовање биља;
     • бокс палете;
     • противградни топ;
     • мотокултиватори до 10 kw;
     • тримери.
     3 Подстицаји за инвестиције за набавку нових машина и опреме за примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља
     • материјали за покривање повртарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза – агротекстил;
     • материјали за покривање поврћа и цвећа, у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење;
     • прикључне сејалице/садилице за сетву/садњу поврћа и цвећа;
     • системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили као и славине;
     • мотокултиватори до 10 kw;
     • тримери.
     4 Подстицаји за инвестиције за набавку нових машина и опреме за убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља
     • тресачи, односно други берачи за воће и винову лозу;
     • машине за скупљање језграстог воћа;
     • покретне платформе за бербу;
     • машине за убирање поврћа и цвећа на њиви;
     • елеватори – купилице за утовар извађеног поврћа на њиви;
     • машине за везивање резаног цвећа;
     • мотокултиватори до 10 kw;
     • тримери.
     5 Подстицаји за инвестиције за набавку нових машина и опреме за примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља
     • сејалице за сетву житарица, индустријског, односно крмног биља;
     • сушаре за житарице.
     6 Подстицаји за инвестиције за набавку нових машина и опреме за обраду земљишта, заштиту биљака од болести и града, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа
     • набавку машина за основну обраду земљишта (плугови, тањираче);
     • набавку машина за допунску обраду земљишта (култиватори, грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче);
     • ротоситнилице и ротофрезе;
     • ваљкови за после сетвену обраду земљишта;
     • међуредни култиватори;
     • набавку машина за ђубрење земљишта (расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 литара);
     • набавку машина за заштиту биља (тракторске прскалице,
     • атомизери, машине за апликацију пестицида у зони реда);
     • машине за уситњавање биљне масе након жетве (сечке и тарупи);
     • набавку машина за транспорт пољопривредних производа;
     • набавку остале опреме (GPS навигација и др.);
     • „пужни транспортерˮ;
     • прикључни берач кукуруза;
     • прикључни берач сунцокрета;
     • телескопски манипулатор са припадајућом опремом;
     • опрема за аутоматско ђубрење путем софтвера.
     7 Подстицаји за инвестиције за набавку нових машина и опреме за наводњавање биљних култура
     • пумпе за наводњавање;
     • агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински, електро и погон на обновљиве изворе енергије);
     • системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени- полидрип цеви, капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вентури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гумице, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци);
     • системи за наводњавање вештачком кишом: пивот системи, водени топови, тифони и распрскивачи;
     • покривка за акумулацију;
     • цистерне за превоз воде за наводњавање;
     • резервоари за воду;
     • соларни панели.