PORUČIVANJE I PODRŠKA - 064 005 0133 | poljomarkets@gmail.com
BUDIMO U KONTAKTU - FACEBOOK | TWITTER | YOUTUBE
MENI

Povracaj sredstava

- -

Maj 09, 2016


povracaj sredstava, mehanizacija za subvencionisanje, pravo na podsticaj,Povraćaj sredstava od strane ministarstva poljoprivrede može se dobiti za sledeću mehanizaciju:

 • (1) Kultivatori, gruberi i podrivači,
 • (2) Sejalice, sadilice i vadilice,
 • (3) Rasipači mineralnog đubriva minimalnog kapaciteta 500 l,
 • (4) Valjkovi za postsetvenu obradu,
 • (5) Nasloni za proizvodne zasade voćaka (betonski, metalni ili drveni stubovi), ankeri i žice,
 • (6) Mehanizacija za sitnjenje i skupljanje ostataka posle rezidbe,
 • (7) Tresači ili drugi berači voća,
 • (8) Mašine za skupljanje jezgrastog voća,
 • (9) Pokretne platforme za berbu,
 • (10) Elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi,
 • (11) Oprema za sitnjenje, vlaženje, potapanje i pasterizaciju supstarta za proizvodnju gljiva,
 • (12) Oprema za rukovanje i pakovanje zasejanog supstrata za proizvodnju gljiva,
 • (13) Mašine za rukovanje slamom i pakovanje zasejanog komposta,
 • (14) Mašine za usitnjavanje biljne mase nakon žetve (sečke i tarupi),
 • (15) Mašine za punjenje saksija supstratom
 • (16) Mašine za pravljenje supstrata za proizvodnju cveća,
 • (17) Mašine i oprema za orezivanje i oblikovanje bilja.


Subvencionisanje nabavne cene opreme za nabavku novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i berbu iznosi 40-55% od iznosa cene bez PDV-a.Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Ukoliko se korisnik nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 55% od cene bez poreza.


Pravo na podsticanje ima:
1. Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2. Preduzetnik
3. Pravna lica – privredno društvo, zemljoradnička zadruga i srednja škola


Granica za površinu zemljišta kada je zahtev za podsticaje u pitanju, je maksimalno 50 ha prijavljeno pod biljnom kulturom za koju se oprema i mehanizacija koriste.


Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2.000.000.000 dinara.


Predmetna oprema i mehanizacija mora biti kupljena od 1. januara do 15. oktobra tekuće godine.


Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50.000 din.


Zahtev za za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1.maja do 15. oktobra tekuće godine


Za korisnike sa teritorije AP Vojvodine neophodna je potvrda od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije, bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.


Još jedna novina je i potvrda od strane lokalne samouprave (grada ili opštine) da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije, bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.


Subvencije za nabavku nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih tempreratura po ovom pravilniku su:

 • (1) Protivgradna mreža sa nosačima,
 • (2) Materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil,
 • (3) Materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura, povrća i cveća, u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje,
 • (4) Vučene prskalice maksimalne zapremine 2.000 l,
 • (5) Atomizeri,
 • (6) Rotofreze,
 • (7) Frostbuster gorionik (priključna mašina),
 • (8) Zadimljivači (fogeri).


Uslovi koje korisnik sredstava mora da ispunjava su:

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje od strane pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, su:

1) da je investicija, odobrena na osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju, realizovana u prethodnoj godini;
2) da je dostavljen biznis plan koji, između ostalog, sadrži pokazatelje o ekonomskoj održivosti poljoprivrednog gazdinstva posle realizacije investicije iz Tabele, osim za podsticaje iz člana 3. stav 3. tačka 1) ovog pravilnika.


Pored uslova koji su napred navedeni , moraju biti ispunjeni i sledeći uslovi za dobijanje subvencija za nabavku nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih tempreratura, a to su da je:

1) privredno društvo, osim privrednog društva koje je kao javno skladište za poljoprivredne proizvode upisano u Registar javnih skladišta, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javna skladišta za poljoprivredne proizvode, da:
- (1) razvrstano u malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija,
- (2) u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća državnog kapitala;
2) srednju školu – da se nalazi u aktu o mreži srednjih škola u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i da ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.


Subvencije za nabavku nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih tempreratura mogu se ostvariti podnošenjem konkursne prijave na konkurs koji raspisuje Uprava za agrarna plaćanja.


Kada su subvencije za nabavku nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih tempreratura u pitanju po ovom konkursu potrebno je obratiti pažnju i na sledeće:

1) investicija iz Tabele(koja se nalazi u prilogu teksta) realizovana u periodu od 1. januara i do 1. novembra tekuće godine;
2) iznos pojedinačnog računa za investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara.
3)ako do 50 ha poljoprivrednog zemljišta koristi za proizvodnju biljnih kultura.